Uitbater van de website

Mdeon vzw
Belgicastraat 1 B7 | 1930 Zaventem
e-mail: [email protected]

BTW BE0882170755

Bezoek van de website

De teksten, opmaak, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen, inhoud, informatie en alle andere items op de website zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, merkenrecht en databankrecht. Het is verboden om deze website, of enig deel ervan, te reproduceren, op te vragen, te hergebruiken, te wijzigen, of te vertalen, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, behoudens in de hierna genoemde gevallen.

Elk commercieel gebruik van de (inhoud van de) website is strikt verboden. Zo is onder meer strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mdeon:

  • de opvraging en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantifatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, inclusief het “spideren” of “crawlen” van de website voor andere doeleinden dan voor opname in zoekresultaten;
  • een reproductie, vertaling of wijziging van de website in andere gevallen dan hiervoor toegestaan;
  • het “framen” of “scrapen” van de website;
  • het leggen van hyperlinks naar andere pagina’s van de website dan de startpagina.

Bestemming van de gegevens

Men kan deze website vrij bezoeken en de beschikbare informatie raadplegen zonder enige verplichting ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken.  Indien u gebruik maakt van bepaalde diensten, dient u uw persoonsgegevens mee te delen via een registratie. Uw gegevens worden verwerkt conform de wettelijke verplichtingen. Indien u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, zullen de persoonlijke gegevens worden verwerkt uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek. Mdeon onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Toegang tot de gegevens

Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u ten allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen, te verbeteren of te laten verwijderen. Indien u uw gegevens wil laten wijzigen, verbeteren of verwijderen, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: Mdeon, Belgicastraat 1 B7, 1930 Zaventem, tel: 02 609 54 95, [email protected].

Aansprakelijkheid

Mdeon heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. Mdeon geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid,  geschiktheid of het up-to-date zijn van de erin opgenomen inhoud, gegevens en informatie betreft. Alle inhoud, gegevens en informatie op de website moeten door de internetgebruiker voor gebruik geverifieerd worden bij Mdeon. Voor zover als maximaal toegestaan onder Belgisch recht, kan Mdeon niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid en het up-to-date zijn van de inhoud, informatie en gegevens op deze site.

Mdeon zal redelijke inspanningen leveren om de site te allen tijden beschikbaar te stellen aan de internetgebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behoudt Mdeon zicht het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. Mdeon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de site, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.

Deze site bevat links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. Mdeon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.

Cookies

Om de website gebruiksvriendelijk te maken, kan het zijn dat Mdeon gebruik maakt van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat automatisch bewaard wordt op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen en om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld uw taalkeuze, zodat u deze niet telkens hoeft in te geven. U kan deze cookies weigeren door uw internetbrowser te programmeren opdat u hetzij wordt geïnformeerd omtrent het bestaan van de cookies, hetzij deze systematisch worden geweigerd.

Publicaties in het register betransparent.be

betransparent.be publiceert de gegevens zoals ze die heeft ontvangen van de ondernemingen. De ondernemingen zijn als enige aansprakelijk voor de inhoud van de gepubliceerde gegevens en hebben de inhoud ervan voorafgaand aan de publicatie intern geverifieerd en gevalideerd. De ondernemingen zijn ook als enige aansprakelijk voor de naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wat de gepubliceerde gegevens in het register betreft. In het bijzonder, het zijn de ondernemingen die de geïnformeerde toestemming hebben verkregen van de gezondheidszorgbeoefenaars wier persoonsgegevens zijn opgenomen in het te publiceren bestand “transfers van waarden”.