Welke gegevens zullen er precies over mij worden gepubliceerd?

Zie hier.

Hoe lang zullen mijn gegevens online staan?

De openbaar gemaakte gegevens zullen drie jaar raadpleegbaar blijven. Daarna worden ze verwijderd uit het platform.

Wat als mijn naam niet terug te vinden is op het platform terwijl ik toch premies en voordelen vanuit de industrie heb ontvangen?

Met betrekking tot premies en voordelen ontvangen in 2015 of 2016:

  • de ontvangen waardetransfers vallen niet onder een individueel bekend te maken categorie (vb. ontvangen maaltijden, ontvangen vergoedingen in het kader van onderzoek en ontwikkeling, ontvangen beroepsgerelateerd geschenk van geringe waarde),
  • u heeft geen toestemming gegeven tot het bekendmaken van de waardetransfers conform de Privacywetgeving,
  • de waardetransfers werden gestort op de rekening van uw vennootschap, waardoor de openbaarmaking op de officiële naam van uw vennootschap heeft plaatsgevonden en niet op uw persoonlijke naam,
  • de waardetransfers werden gestort op de rekening van een gezondheidszorginstelling (vb. het ziekenhuis waarvoor u werkt), waardoor de bekendmaking is gebeurd op naam van deze instelling.

Met betrekking tot premies en voordelen ontvangen vanaf 2017:

  • de ontvangen premies en voordelen vallen niet onder een nominatief bekend te maken categorie (vb. ontvangen maaltijden, ontvangen vergoedingen in het kader van onderzoek en ontwikkeling, ontvangen beroepsgerelateerd geschenk van geringe waarde).

Wat als de weergegeven gegevens niet kloppen?

Er is in een procedure voorzien om uw gegevens te kunnen laten aanpassen. Op de website van het platform, daar waar uw gegevens gepubliceerd worden (zie “Raadpleeg het register“), is daartoe een veld voorzien. Indien u dit veld aanklikt en invult, ontvangt het bedrijf dat is overgegaan tot de betreffende openbaarmaking een bericht. Dit bedrijf zal hierop volgend, desgevallend, contact met u opnemen en het nodige doen tot rechtzetting. De verdere afhandeling gebeurt dan tussen het bedrijf en uzelf, en niet via het platform.

Wat als ik mijn persoonsgegevens verwijderd wil zien?

Met betrekking tot premies en voordelen ontvangen in 2015 en / of 2016

De bedrijven verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische Privacywetgeving (wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Dit heeft tot gevolg dat wanneer u als natuurlijke persoon een waardetransfer heeft ontvangen, u voorafgaandelijk aan de bekendmaking ervan uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven tot bekendmaking (vaak via een contract dat u met het betreffende bedrijf heeft afgesloten). Indien u toch uw gegevens verwijderd wenst te zien, dient u contact op te nemen met het bedrijf dat uw gegevens openbaar heeft gemaakt via het daartoe voorziene veld. Het bedrijf zal dan afhankelijk van de situatie al dan niet op uw verzoek kunnen ingaan.

Met betrekking tot premies en voordelen ontvangen vanaf 2017

Mijn gegevens zijn fout: Er is in een procedure voorzien om uw gegevens die fout zijn te laten rechtzetten. Op de website van het platform, daar waar uw gegevens gepubliceerd zijn in het transparantieregister, is daartoe in een veld voorzien. Indien u dit veld aanklikt en invult, ontvangt de onderneming die is overgegaan tot de betreffende openbaarmaking een bericht. Deze onderneming zal hierop volgend contact met u opnemen en het nodige doen tot rechtzetting. De verdere afhandeling gebeurt dan tussen de onderneming en uzelf, niet via het platform.

Ik wil niet dat mijn gegevens in het transparantieregister zichtbaar zijn: Gelet op het feit dat het publiceren van uw gegevens een wettelijke basis heeft in de Sunshine Act, kan u zich niet verzetten tegen de publicatie van de gegevens vermeld in deze wet. De kennisgevingsplichtige ondernemingen dienen bijgevolg niet over uw toestemming te beschikken om deze gegevens te publiceren in het transparantieregister. Wel dienen zij u hiervan te informeren gelet op de Privacywet (“wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”). Vaak gebeurt dit via een clausule die is opgenomen in de overeenkomst(en) die u met de betreffende kennisgevingsplichtige ondernemingen heeft afgesloten.

Klopt het dat premies en voordelen die worden verricht aan/gestort op de rekening van mijn eenpersoons-bvba moeten worden openbaargemaakt op mijn naam als natuurlijke persoon ?

Ja, dat klopt. Indien het gaat om een betaling van honoraria (of kosten) in het kader van een consultancy overeenkomst, bepalen de Sunshine Act en haar uitvoerend Koninklijk besluit inderdaad dat de openbaarmaking steeds gebeurt op naam van de natuurlijke persoon die de dienstverlening heeft verricht en die aan de oorsprong ligt van de betreffende honoraria en kosten, en dus niet op naam van de vennootschap op wiens rekening de honoraria werden gestort. Indien het gaat om een sponsoring van deelname aan een wetenschappelijke manifestatie, bepaalt de wetgeving dat de openbaarmaking dient te gebeuren op naam van de gezondheidszorgbeoefenaar (natuurlijke persoon) die effectief heeft deelgenomen aan de wetenschappelijke manifestatie.

Hierop bestaat er slechts één uitzondering, meer bepaald de situatie waarin premies en voordelen worden toegekend in het kader van wetenschappelijk onderzoek (zoals gedefinieerd in de Sunshine Act), in welk geval de openbaarmaking op een geaggregeerde manier gebeurt.