Op 27 december 2016 verscheen in het Belgisch Staatblad de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Hoofstuk 1 van Titel 3 van deze wet, getiteld “Sunshine Act legt de wettelijke basis vast voor de transparantieverplichting. Het platform betransparent.be is een initiatief van zelfregulering vanuit de gezondheidszorgsector. Deze zelfregulering krijgt nu een wettelijke basis. Alvorens de wet evenwel zal kunnen worden toegepast, moeten er nog enkele uitvoeringsbesluiten worden gepubliceerd. Zo zal er binnenkort een koninklijk besluit volgen die de categorieën zal bepalen van premies en voordelen die moeten worden gepubliceerd, alsook de datum van inwerkingtreding. Meer nieuws volgt zo spoedig mogelijk.