SUNSHINE ACT IN WERKING GETREDEN !

Eerder lieten we jullie al weten dat de Sunshine Act werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (meer bepaald hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016: klik hier om de tekst van de Sunshine Act te consulteren). Deze wet diende evenwel nog verder te worden uitgewerkt via een Koninklijk besluit.

Goed nieuws: dit Koninklijk besluit werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatblad, meer bepaald het Koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act. Dankzij dit Koninklijk besluit treedt niet alleen de Sunshine Act vandaag in werking, maar wordt de Sunshine Act ook verder uitgevoerd.

Dit heeft tot gevolg dat voor de premies en voordelen toegekend in het kalenderjaar 2017 aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector en/of patiëntenverenigingen, de bepalingen van de Sunshine Act van toepassing zijn. De eerste gegevens dienen op deze wettelijke basis te worden geüpload op uiterlijk 31 mei 2018 om vervolgens uiterlijk op 30 juni 2018 gepubliceerd te worden.

Naar aanleiding van de publicatie van dit Koninklijk besluit, zal Mdeon nu een erkenningsdossier indienen om haar platform betransparent.be te laten erkennen als organisatie tot uitvoering van de taken van het FAGG zoals bepaald in de Sunshine Act. Eenmaal de erkenning van Mdeon als transparantieplatform officieel zal zijn (via een afzonderlijk te publiceren Koninklijk besluit), zal de (nieuwe) template voor (de voorbereiding van) het uploaden van de gegevens online beschikbaar worden gesteld via het Extranet van de website. Vanzelfsprekend houden we jullie hiervan op de hoogte.

In de loop van september 2017, zal betransparent.be een grote informatiesessie voor de industrie organiseren om het nieuwe wettelijke kader uitgebreid toe te lichten (inclusief de verschillen met de huidige transparantie in autoregulatie). Meer info hierover volgt nog.

Zie ook het persbericht van Minister De Block d.d. 23.06.2017